Jason Statham simpsonizado

 
Jason Statham simpsonizado

Jason Statham simpsonizado.

Fuente: http://drawthesimpsons.tumblr.com/post/49347906859/jason-statham-simpsonized-by-adn