Evidentemente yo no he sido

 
Evidentemente yo no he sido

Evidentemente yo no he sido.

Fuente: http://enelojodelculo.tumblr.com/post/48857009812/via-zas-baidefeis-presenta-yo-no-he-zido